Friday, July 7, 2017

ေဆးဝါးပညာရွင္မ်ား လူမႈသတင္းမီဒီယာကို ကန္႔သတ္ခ်က္ထားၿပီးသံုးဖို႔လို

ယေန႔ေခတ္မွာ သတင္းမီဒီယာက ကမၻာအႏွံ႔ပ်ံ႔ႏွံ႔ေနပါတယ္။ ကိုယ္ပိုင္သီးသန္႔ဘဝ(သို႔)အလုပ္ခြင္မွာျဖစ္ေစ လႈပ္ရွားမႈတိုင္း၊ ဆံုးျဖတ္မႈတိုင္းဟာ ကမၻာအႏံွ႔သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာလူမ်ားထံသို႔ တမုဟုတ္ခ်င္းေရာက္ရွိသြားႏိုင္ပါတယ္။ နည္းပညာတိုးတက္လာတာနဲ႔အမၽွ လူမႈကြန္ယက္ပ်ံ႔ႏွံ႔မႈဟာ ၂ဖက္ထက္တဲ့ ဓါးသြားကဲ့သို႔ အစြမ္းထက္လွပါတယ္။ 

Sunday, February 5, 2017

လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း သင့္က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္တိုးတက္ေစမဲ့ နည္းလမ္း၅သြယ္

အိမ္မွာထက္ အလုပ္မွာ သင္အခ်ိန္ေပးရတာပိုမ်ားတဲ့အတြက္ သင့္ရဲ႔ရံုးခန္းေနရာကေလးကို တတ္ႏိုင္သမၽွ က်န္းမာေရးနဲ႔ကိုက္ညီေအာင္ ျပင္ဆင္ထားပါ။ အလုပ္ခြင္ကို အားကစားပစၥည္းကိရိယာမသယ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ သင့္ရဲ႔ေန႔စဥ္ဘဝလုပ္ငန္းေဆာင္တာမွာ အနည္းငယ္ရိုးရွင္းေသာေျပာင္းလဲမႈကို ျပဳလုပ္ေပးျခင္းျခင္းက ထူးျခားမႈကို ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။ 

Saturday, January 14, 2017

သူနာျပဳမ်ား အတင္းအဖ်င္းေျပာတတ္တဲ့လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြကို ဘယ္လိုကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမလဲ?

အတင္းအဖ်င္းေျပာျခင္းဟာ မည္သည့္လုပ္ငန္းခြင္မွာမဆို ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိပါတယ္။ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအဖြဲ႔အစည္းေတြအေနနဲ႔ ခၽြင္းခ်က္တစ္ခုမဟုတ္ပါဘူး။ ဝန္ထမ္းမ်ား သေဘာသဘာဝအတိုင္း အခ်ိန္တိုအနားေပးတဲ့အခ်ိန္(short break)နဲ႔ အဆိုင္းေျပာင္းတဲ့အခ်ိန္(shift changes)အတြင္းမွာ အခ်ိန္ယူၿပီး စုေပါင္းဝိုင္းဖြဲ႔ကာ ေျပာေလ့ရွိပါတယ္။ သူနာျပဳမ်ားဟာ အထူးသျဖင့္ အလုပ္ခြင္မွာ အတင္းေျပာတတ္တဲ့အက်င့္ျဖစ္ေလ့ရွိေသာ ဝန္ထမ္းအုပ္စုတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုေျပာလို႔ သူနာျပဳေတြ စိတ္မဆိုးသြားနဲ႔ဦးေနာ္။ ဘယ္အလုပ္မွာမဆို ဒါေတြရွိတတ္ပါတယ္။ Tongue out and winking

Friday, November 18, 2016

ေဆးဝါးပညာရွင္မ်ားရဲ့ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ တာဝန္မ်ား (စင္ကာပူနဲ႔ တစ္ျခားႏိုင္ငံၾကား ဘယ္လိုကြဲဲျပားျခားနားပါသလဲ။)

ေဆးဝါးကၽြမ္းက်င္မႈပညာ(Pharmacy)ဟာ တိုးတက္ေျပာင္းလဲၿပီး ႀကီးထြားရွင္သန္ေနတဲ့အလုပ္အကိုင္တစ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ရာစုႏွစ္တစ္ခုတုန္းက pharmacistsေတြဟာ ေဆးဝါးေဖာ္စပ္တဲ့ဘာသာရပ္ျဖစ္တဲ့ (art and science)မွာ ကၽြမ္းက်င္သူမၽွသာ ျဖစ္ေသာ chemistsေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ယေန႔ေခတ္မွာေတာ့ က်န္းမာေရးျမွင့္တင္သူမ်ား(health promoters)၊ ေရာဂါကာကြယ္တားဆီးေရးအထူးကု(disease prevention specialist)၊ က်န္းမာေရးနဲ႔နာတာရွည္ေရာဂါမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရး(health and chronic diseases management)နဲ႔ ေဆးဝါးက်န္းမာေရးဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား(medication health information experts)အျဖစ္ Pharmacyအလုပ္အကိုင္မ်ား တျဖည္းျဖည္းေျပာင္းလဲတိုးတက္လာပါတယ္။ Pharmacistsေတြက သူတို႔ရဲ႔အလုပ္အကိုင္(profession)ကို အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းေနေသာေၾကာင့္ စင္ကာပူနဲ႔ အခ်ိဳ႔ေသာအျခားႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ေဆးဝါးက်င့္စဥ္(pharmacy practices)မ်ား ဘယ္လိုကြဲျပားျခားနားသလဲဆိုတာ ၾကည့္ဖို႔ စိတ္ဝင္စားစရာျဖစ္လာပါတယ္။ 

Sunday, November 6, 2016

ေဆးဝါးပညာရွင္မ်ား လူနာေတြကိုေမးသင့္တဲ့ ေမးခြန္း၄မ်ိဳး


ေဆးဝါးပညာရွင္မ်ား(Pharmacists)ရဲ႔အလုပ္မ်ားထဲက အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုကေတာ့ ေဆြးေႏြးအၿကံေပးျခင္း(counselling)ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔နဲ႔လူနာေဖာက္သည္ေတြအၾကား မည္သည့္စကားေျပာဆိုမႈမဆို ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္း(interviewing)နဲ႔ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ျခင္း(assessing)တို႔နဲ႔ အစျပဳပါတယ္။ ေဆးဝါးပညာရွင္ေတြအေနနဲ႔ သူတို႔ရဲ႔အၾကံေပးျခင္းအတြက္ သူတို႔ရဲ႔ေဖာက္သည္ေတြဆီက မရွိမျဖစ္လိုအပ္တဲ့သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရရွိရန္ ဘာေတြေမးျမန္းသင့္ပါသလဲ။ ကဲ- ေအာက္ပါအခ်က္ေတြကို ေမးျမန္းၾကရေအာင္.....

Monday, October 31, 2016

အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆးကို ခ်က္ခ်င္းပဲ ေကာက္ကာငင္ကာ ေသာက္သင့္သလား

Don't be too dependent on painkillers. They brief immediate relief but can lead to dependence with long-term use.
ေခါင္းကိုက္၊ သြားကိုက္(သို႔) ခါးနာတာ ခံစားရတဲ့အခါမွာ ကနဦးတံု႔ျပန္မႈက နာက်င္မႈသက္သာဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ားဆံုးကုထံုးလုပ္ေဆာင္ခ်က္က အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆးေသာက္ဖို႔ပဲ ျဖစ္တယ္။ ေယဘူယ်အားျဖင့္ ေဘးကင္းတယ္ဆိုေပမယ့္လည္း အဲဒီလိုေဆးမ်ိဳးကို ခ်က္ခ်င္းေသာက္သင့္ပါသလား။

Sunday, August 14, 2016

ေဆးဝါးပညာရွင္မ်ားေဆးဝါးမ်ားကို ေငြကုန္ေၾကးက်သက္သာေစမယ့္ စမတ္က်တဲ့နည္းလမ္း၅သြယ္ကို ေဖာ္ထုတ္လိုက္ၿပီ

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကုန္က်စရိတ္ျမင့္မားမႈဟာ ႏိုင္ငံတိုင္းမွာ ႀကီးမားတဲ့စိုးရိမ္ပူပန္မႈႀကီးတစ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္။  စင္ကာပူမွာ ဝန္ထမ္းအင္အား၊ ေျမယာနဲ႔ဘ႑ာေရးအရင္းအျမစ္မ်ား မလံုေလာက္ေသာေၾကာင့္ ျပည္သူေတြအတြက္ တတ္ႏိုင္တဲ့ေဆးဝါးမ်ားရဲ႔ေစ်းႏႈန္းအဖိုးအခမ်ား အၿပိဳင္အဆိုင္ရွိေနရျခင္းရဲ႔ ႀကီးမားေသာစိန္ေခၚမႈႀကီးတစ္ရပ္ကို ရင္ဆိုင္ေနရပါတယ္။ ကံအားေလ်ာ္စြာ လူနာေတြကို ေဆးဝါးမ်ားရဲ႔ကုန္က်စရိတ္ေလ်ာ့နည္းေအာင္ေဆးဝါးပညာရွင္မ်ားအၾကံေပးႏိုင္မယ့္ ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္း(၅)ရပ္ရွိပါတယ္။