Friday, July 7, 2017

ေဆးဝါးပညာရွင္မ်ား လူမႈသတင္းမီဒီယာကို ကန္႔သတ္ခ်က္ထားၿပီးသံုးဖို႔လို

ယေန႔ေခတ္မွာ သတင္းမီဒီယာက ကမၻာအႏွံ႔ပ်ံ႔ႏွံ႔ေနပါတယ္။ ကိုယ္ပိုင္သီးသန္႔ဘဝ(သို႔)အလုပ္ခြင္မွာျဖစ္ေစ လႈပ္ရွားမႈတိုင္း၊ ဆံုးျဖတ္မႈတိုင္းဟာ ကမၻာအႏံွ႔သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာလူမ်ားထံသို႔ တမုဟုတ္ခ်င္းေရာက္ရွိသြားႏိုင္ပါတယ္။ နည္းပညာတိုးတက္လာတာနဲ႔အမၽွ လူမႈကြန္ယက္ပ်ံ႔ႏွံ႔မႈဟာ ၂ဖက္ထက္တဲ့ ဓါးသြားကဲ့သို႔ အစြမ္းထက္လွပါတယ္။ 

လူမႈကြန္ယက္ဟာ ႏိုင္ငံတစ္ခုရဲ႔ သမၼတေလာင္းေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္မႈကို လႊမ္းမိုးႏိုင္ေလာက္တဲ့စြမ္းအားရွိတဲ့ေခတ္မွာ ေဆးဝါးပညာရွင္မ်ားအေနနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ေတြးေခၚမႈမ်ားကို ေဖာ္ျပဖို႔ ကိုယ့္ရဲ႔အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာနဲ႔လြတ္လပ္ခြင့္ကို သီးသန္႔ခြဲျခားၿပီး စည္းစနစ္က် ကန္႔သတ္ထားသင့္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံမွာ ေဆးဝါးပညာရွင္မ်ားနဲ႔ အျခားက်န္းမာေရးဆိုင္ရာပညာရွင္မ်ားဟာ သူတို႔လူနာေတြနဲ႔ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားၾကား အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ႏိုင္ရန္ ဒီဂ်စ္တယ္နည္းပညာဆိုဒ္မွာ မွီခိုအားထားမႈတိုးပြားလာတာ အဆန္းေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ 

လူမႈကြန္ယက္နဲ႔ေဆးဆိုင္
လူမႈကြန္ယက္ကိုအသံုးျပဳ ၿပီး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုမၽွေဝျခင္းဟာ အထူးသျဖင့္ ေဆးဝါးပညာရွင္မ်ားအေနနဲ႔ သူတို႔နဲ႔သင့္ေတာ္မယ့္ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္စည္းမ်ဥ္းကို ေစာင့္ထိန္းလိုက္နာတဲ့ ထူးျခားတဲ့စိန္ေခၚမႈမ်ားကို တင္ျပေသာ ေခတ္ၿပိဳင္နည္းစနစ္တစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။

ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံဆစ္ဒနီတကၠသိုလ္မွ သုေတသီမ်ား လတ္တေလာေလ့လာေနတာက ေဆးဝါးပညာရွင္မ်ားဟာ သူတို႔ရဲ႔ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းေဆာင္တာမွာ လူမႈကြန္ယက္ကို ဘယ္လိုအသံုးခ်မလဲဆိုတာကို ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကပါတယ္။ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအက်ိဳးျပဳေဆးဝါးပညာရွင္မ်ား(Community Pharmacists)ဟာ  လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာေပၚမွာ သူတို႔ရဲ႔အြန္လိုင္းတန္ျပန္လႈပ္ရွားမႈကို ကန္႔သတ္ထားေၾကာင္း အသင္းအဖြဲ႔က အမ်ားစုတံု႔ျပန္ခ်က္အရ  အစီရင္ခံတင္ျပထားပါတယ္။

ေဆးဆိုင္အမ်ားစုမွာ ကိုယ္ပိုင္ေဖ့ဘုတ္စာမ်က္ႏွာ(Facebook Page)ပိုင္ဆိုင္ထားၾကေသာ္လည္း ေဆးဆိုင္ပိုင္ရွင္ေဆးဝါးပညာရွင္မ်ားဟာ လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ(Professional)နဲ႔ ပုဂၢိဳလ္ေရးရာ (Personal)ဆက္ဆံေရးအၾကားမွာ ရွိအပ္တဲ့ကန့္သတ္ခ်က္ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းသီးသီးသန္႔သန္႔ ထိန္းသိမ္းထားခ်င္ေသာေၾကာင့္ သူတို႔ရဲ႔ေပ့ခ်္မွာ သူငယ္ခ်င္းအျဖစ္ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို လက္မခံပါ။ သို႔ေသာ္ လူမႈကြန္ယက္ေပၚမွာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ပ်ံ႔ႏွ႔ံေနတဲ့ မွားယြင္းတဲ႔သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ျပင္ဆင္မွန္ကန္ေစဖို႔ေတာ့ လိုအပ္တာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ အခ်ိဳ႔တီထြင္ႀကံဆဥာဏ္ရွိတဲ့ Pharmacistsမ်ားဟာ ေဆးေကာင္တာမွာ လူနာမ်ားတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားလာေအာင္ YouTubeမွာဗီဒီယိုအပိုင္းတိုေလးေတြနဲ႔ ရိုက္ျပထားပါတယ္။

အျခားဆက္သြယ္မႈလမ္းေၾကာင္းနည္းလမ္းအေနနဲ႔ လူမႈကြန္ယက္ကိုစူးစမ္းရွာေဖြခ်ိန္မွာ လူနာမ်ားရဲ႔ကိုယ္ေရးကိုယ္တာနဲ႔ လ်ိဳ႔ဝွက္ခ်က္မ်ားကို အေလးထားဦးစားေပးေရွ႔တန္းတင္သင့္ပါတယ္။ လူနာ(သို႔)Pharmacistကို တိုက္ခိုက္မဲ့အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဘးလူ(Third Party)ကေန အျမတ္ထုတ္အလြဲသံုးစားမလုပ္ႏိုင္ေအာင္ အဆိုပါမီဒီယာေပ့ခ်္မွာ မၽွေဝမဲ့သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို သင့္ေတာ္တဲ့ ကာကြယ္မႈစနစ္ ေသေသခ်ာခ်ာထားရွိရပါမယ္။ 

ဒါ့အျပင္ လူမႈကြန္ယက္မွတဆင့္ ဆက္သြယ္ျခင္းဟာ ထိေရာက္မႈနဲ႔ တိက်မႈရွိတယ္ဆိုတဲ့ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ကို ေထာက္ခံေပးႏိုင္မဲ့သက္ေသအေထာက္အထားမရွိပါဘူး။ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာေမးခြန္းမ်ားနဲ႔ သက္ဆိုင္ရာအေျဖမ်ားကို ေျဖၾကားရာမွာ စာစီစာရိုက္(Text messages )၊ စာပိုဒ္(written paragraphs ) (သို႔) စာစီစာကံုးပံုစံ(essays)မ်ားဟာ အသံုးအမ်ားဆံုးျဖစ္ၾကပါတယ္။ Pharmacistsမ်ားဟာ တိက်တဲ့လက္ေတြ႔က်က်အႀကံဥာဏ္ေတြကို ေပးရတဲ့အတြက္ လူနာေတြနဲ႔လံုေလာက္တဲ့ထိေတြ႔မႈမရရွိရင္ သူတို႔ရဲ႔ေရာဂါအေျခအေနမ်ားကို မွန္ကန္စြာဆန္းစစ္ဖို႔ အလြန္ခက္ခဲပါလိမ့္မယ္။ 

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအၾကား တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ လူမႈကြန္ယက္မီဒီယာအသံုးျပဳမႈတိုးပြားေစရန္အလို႔ငွာ မေလးရွားက်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမွာ ထမ္းေဆာင္ေနၾကတဲ့ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္( guideline )ခ်မွတ္ထားပါတယ္။ အဆိုပါလမ္းညႊန္ခ်က္က အထူးသျဖင့္ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားၾကားေဆြးေႏြးမႈကို ဦးတည္မႈျပဳထားပါတယ္။

စာမ်က္ႏွာ၈မ်က္ႏွာပါလမ္းညႊန္ခ်က္မွ လူနာေတြရဲ႔လၽွိဳ႔ဝွက္မွတ္တမ္းမ်ား ထိန္းသိမ္းျခင္းရဲ႔ အေရးပါမႈကို အေလးေပးထားပါတယ္။ လူနာေတြရဲ႔ နာမည္၊ ေဆးရံုမွတ္ပံုတင္နံပါတ္(သို႔) ေနရပ္လိပ္စာပါတဲ့ပံုေတြ၊ ဗီဒီယိုေတြကို မရွယ္ၾကဖို႔ တိုက္တြန္းထားပါတယ္။ သူတို႔နဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့အရာမ်ားတင္ဖို႔ ခြင့္ျပဳခ်က္မရခင္လူနာထံမွ သေဘာတူညီခ်က္ကို ရယူရပါမယ္။ ဒါ့အျပင္ အုပ္စုလိုက္ေဆြးေႏြးျခင္း(Group Consultation)လုပ္ဖို႔ေကာင္းမြန္တဲ့လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာ(good social media platform)သတ္မွတ္ေပးထားၿပီး ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ဖို႔ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ ေရပန္းစားတဲ့ လူမႈကြန္ယက္မွာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားအသံုးျပဳ ျခင္းကို တားျမစ္ပိတ္ပင္ထားပါတယ္။ အဆိုပါပိတ္ပင္ထားတဲ့လူမႈကြန္ယက္မ်ားတြင္ Facebook၊ Twitter ၊ Instagram နဲ႔ YouTubeတို႔ ပါဝင္ပါတယ္။  ဒါေၾကာင့္ Pharmacistမ်ား  Social Mediaကို ကိုယ္ေရးကိုယ္တာနဲ႔ Professional ေသခ်ာခြဲျခားၿပီး သံုးတတ္ၾကပါေစ........

(Reference- The need for pharmacists to draw boundaries on social media written by Mak Wen Yao ) MIMS

No comments: