Sunday, March 20, 2016

ေဆးဝါးကၽြမ္းက်င္ဘြဲ႔ရပညာရွင္မ်ားရဲ႔ အနာဂတ္အလားအလာမ်ားေဆးဝါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ဆိုသည္မွာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈစံနစ္မွာ အသင္းသားတစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔ရဲ႔တာဝန္ဝတၱရားမ်ားမွာ လူနာေတြရဲ႔ ကုသမႈနဲ႔ျပန္လည္ေကာင္းမြန္ေစေရးမွာ အင္တိုက္အားတိုက္ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႔အခန္းက႑မွာ ေဆးဝါးလက္လီေရာင္းခ်ေပးရံု(သို႔) ဆရာဝန္ေဆးညႊန္းစာမ်ားကို ျဖည္႔စည္းေပးရံုေလးသာ ကန္႔သတ္လုပ္ေဆာင္ရတာ မဟုတ္ပါ။ ၎တို႔တိုးတက္ေကာင္းမြန္စြာလုပ္ေဆာင္ရမဲ့ကၽြမ္းက်င္မႈskillတစ္ခုကေတာ့ ေဆြးေႏြးအႀကံေပးျခင္း(Counselling)ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ သူတို႔အလုပ္ရဲ႔အေရးႀကီးတဲ့အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္က လူနာေတြဘာေဆးေသာက္ေနတာနဲ႔ ေဆးေတြကို ဘယ္လိုသံုးစြဲသင့္တယ္ဆိုတာနဲ႔ ပတ္သက္၍ လမ္းညႊန္ေပးရမွာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။

ေဆးဝါးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား သူတို႔ရဲ႔အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမွာတိုးတက္ျမင့္မားရပ္တည္ခ်င္ရင္ တာဝန္ယူရမဲ့ လမ္းေၾကာင္းမ်ားစြာ ရွိပါတယ္။ အေရးႀကီးဆံုးကေတာ့ သူတို႔ရဲ႔Professionကို တာဝန္ယူ၊သိတတ္တဲ့စိတ္ရွိၿပီး က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ဝန္ေဆာင္မႈနယ္ပယ္မွာ ထည္းထည္းဝင္ဝင္ပူးေပါင္းပါဝင္လုပ္ေဆာင္ခ်င္စိတ္ရွိဖို႔ပဲ ျဖစ္တယ္။

အသက္ႀကီးတဲ့လူဦးေရမ်ားျပားလာတာနဲ႔အမၽွ စင္ကာပူႏိုင္ငံမွာ အဆိုပါအဖြဲ႔အစည္းက႑အတြက္ ကူညီပံ့ပိုးဖို႔ အနာဂတ္မွာ Pharmacists အေျမာက္အျမား ဆက္လက္လိုအပ္ပါလိမ့္မယ္။ အကယ္၍ သင္က Pharmacyနယ္ပယ္မွာ အလုပ္လုပ္ဖို႔ စိတ္ကူးထားရင္ အခုအခ်ိန္က အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္ျဖစ္တယ္။

အလုပ္သေဘာသဘာဝ(Nature of work)
ေဆးဝါးပစၥည္းမ်ားရဲ႔ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းမႈ(Safety)၊ ထိေရာက္မႈ(Efficacy)၊ အရည္အေသြး (Quality)နဲ႔ က်ိဳးေၾကာင္းေလ်ာ္ညီစြာအသံုးခ်မႈ (Rational Use)စသည္တို႔မွာ Pharmacistsေတြက အဓိကသက္ဆိုင္ပါတယ္။ သမားေတာ္ေတြရဲ႔ေဆးညႊန္းအတုိင္း ေဆးေတြေပးၿပီး သံုးစြဲသူအား  ေဆးေတြကို မွန္ကန္စြာနဲ႔ ေဘးကင္းစြာေသာက္သံုးဖို႔ ညႊန္ၾကားျပသေပးရပါတယ္။ 

Pharmacist ေကာင္းတစ္ေယာက္မွာ ေကာင္းမြန္တဲ့ ကၽြမ္းက်င္မႈစြမ္းရည္မ်ားျဖစ္တဲ့ Good Clinical Knowledge၊ Good listening၊ Communication skills နဲ႔ Public Relation skillsမ်ား ရွိဖို႔လိုပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈေပးရာမွာ လူနာေတြနဲ႔ အျခားေသာ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားရဲ႔ယံုၾကည္မႈကို အႏိုင္ယူဖို႔ သူတို႔နဲ့အခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္ခင္မင္နားလည္မႈဆက္ဆံေရးကို တည္ေဆာက္ဖို႔ လိုပါတယ္။ 

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းေရြးခ်ယ္မႈ(Career options)
✔Pharmacy ဘြဲ႔ရမ်ားဟာ ေဆးရံုေတြမွာ ေဆးဝါးမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ Pharmacy Techniciansေတြကို သင္တန္းေပးျခင္း၊ ေဆးဝါးမ်ား(သို႔) အေၾကာသြင္းေဆးရည္မ်ားကို ေဖာ္စပ္ျပင္ဆင္ေပးျခင္း၊ drug side effects and interactionsေတြကို တစ္ျခားက်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားကို အႀကံေပးျခင္းနဲ႔ ဆရာဝန္နဲ႔  roundsလွည့္ရာမွာ အတူ လိုက္ပါျခင္း စသည္တို႔ကို တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရပါတယ္။ 

✔ ေဆးဝါးထုတ္လုပ္တဲ့စက္ရံုကုမၸဏီမ်ားရဲ႔ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္တဲ့ ေဆးနဲ႔ေဆးပစၥည္း၊က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဌာန(Medical Affairs Department)၊ ေဆးဝါးၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေရးဌာန(Regulatory Compliance Department)နဲ႔ အေရာင္းအသင္း(Sales Team)စသည္တို႔မွာ ဆက္သြယ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါတယ္။

ေဆးသုေတသနစမ္းသပ္ေလ့လာမႈမ်ားကို ဦးေဆာင္ရာမွာ ပါဝင္ႏိုင္ပါေသးတယ္။ သုေတသနစမ္းသပ္ခ်က္မွ ရရွိတဲ့ရလဒ္မ်ားကိုသာမက ေဆးေကာင္စီညီလာခံမ်ား၊ အစည္းအေဝးမ်ား၊ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားနဲ႔ Symposiumပြဲေတြအထိ တာဝန္ယူကာ ေဆးပညာမွတ္တမ္းမ်ားကို ေရးသားသူ(Medical Writer)တစ္ေယာက္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါေသးတယ္။ 

လစာနဲ႔ အလုပ္အကိုင္အေျခအေနမ်ား(Salary and employment conditions)
Pharmacyဘြဲ႔ရတစ္ေယာက္အတြက္ အလုပ္တစ္ခုရွာရတာ လြယ္ကူပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ supplyထက္ demandအားက အေလးသာေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္။ မေကာင္းတဲ့အခ်က္ကေတာ့ ေဆးရံုမွာ ဝန္ထမ္းအင္အားမလံုေလာက္ခဲ့ရင္ အခ်ိန္ပိုနာရီေပါင္းမ်ားစြာ လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။ 

လစာစေကးအရ  စင္ကာပူကPharmacistတစ္ေယာက္ရဲ႔ ပ်မ္းမၽွလစာမွာ တစ္ႏွစ္လၽွင္ စင္ကာပူေဒၚလာ ၄၇၀၀၀ဝန္းက်င္ ရွိပါတယ္။ အလုပ္ဝင္ခါစအေတြ႔အၾကံဳမရွိေသးတဲ့အဆင့္မွာ အနည္းဆံုး တစ္ႏွစ္ကို စင္ကာပူေဒၚလာ၂၉၀၀၀ရၿပီး အေတြ႔အၾကံဳရွိသူေတြမွာ အမ်ားဆံုး စင္ကာပူေဒၚလာ၈၆၀၀၀ေအာက္ထစ္နီးနီး ရၾကပါတယ္။

Pharmacyပညာ သင္ယူေလ့လာျခင္း(Studying pharmacy)
တကၠသိုလ္ေတြမွာ ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာေၾကာင့္ စင္ကာပူႏိုင္ငံမွာ Pharmacy courseကို ဝင္ခြင့္ရဖို႔ ခက္ခဲႏိုင္ပါတယ္။ 

ဝင္ခြင့္ေအာင္သြားခဲ့ရင္ေတာင္ အဲဒီဘာသာရပ္ကို ေလ့လာဖို႔ မလြယ္ကူလွပါ။ အမ်ားႀကီးကို ေလ့လာမွတ္သားက်က္မွတ္ရၿပီး အကယ္၍ သင့္စိတ္ဝင္စားမႈက ဒီ fieldထဲမဟုတ္ရင္ေတာ့ ပ်င္းရိၿငီးေငြ႔ဖြယ္ ေကာင္းပါတယ္။ :(

သို႔ေသာ္ သင္က ေဆးဝါးဓါတုေဗဒ(Medicinal Chemistry)မွာ ေတာ္ေတာ္ေလးဝါဒနာပါရင္ေတာ့ အသင့္အတင့္စမ္းသပ္ေလ့လာမႈမ်ားနဲ႔ဓါတ္ခြဲခန္းအလုပ္အပါအဝင္  ေဆးအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ organic compoundsေတြနဲ႔ပတ္သက္တဲ့   ဖတ္မွတ္စရာ၊ ေဆြးေႏြးစရာအမ်ားအျပားကို သင္စိတ္လႈပ္ရွားၾကည္ႏူးႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။

 Medicinal Chemistryကို စိတ္ဝင္စားတဲ့လူေတြအတြက္ ေနာက္ထပ္အျခားေရြးခ်ယ္စရာကေတာ့ အသံုးခ်ဓါတုေဗဒ(Applied Chemistry)ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ courseက drug researchေတြကိုလည္း လုပ္ခြင့္ျပဳပါတယ္။ သို႔ေသာ္ Registered Pharmacistတစ္ေယာက္လို ေဆးေပးခြင့္လိုင္စင္မရႏိုင္ပါ။ 

ဒါေၾကာင့္ ကိုယ့္Pharmacy Roleမွာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားစြာတြင္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ခြင့္ရရွိတဲ့ အခြင့္အေရးကို အသံုးခ်ၿပီး ကၽြမ္းက်င္စြာ ေလ့လာသင္ယူရင္း မိမိလုပ္ကိုင္တဲ့အလုပ္မွာ အေကာင္းမြန္ဆံုး စြမ္းေဆာင္ႀကိဳးစားၾကပါလို႔ ................
웃 웃 웃 웃 웃 웃 웃 웃 웃 웃 웃 웃 웃 웃 웃 웃 웃 웃 웃웃 웃 웃 웃 웃 웃 웃 웃 웃 웃 웃  웃 웃 
(Reference- Prospects of a degree in pharmacy,  MIMS)

No comments: