Tuesday, July 5, 2016

စင္ကာပူႏိုင္ငံKKအမ်ိဳးသမီးနဲ႔ကေလးေဆးရံုက ျမန္မာႏိုင္ငံကို အကူအညီေပးမည္


ပထမဦးဆံုးဒီမိုကရက္တစ္သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးေနာက္ အေရွ႔ေတာင္အာရွေဒသက အသစ္စက္စက္ဒီမိုကေရစီျမန္မာႏိုင္ငံကို သူတို႔ရဲ႔အဖြဲ႔အစည္းအုပ္စုထဲဝင္ဖို႔ မၾကာေသးခင္က လက္ကမ္းၾကိဳ ဆိုၾကပါတယ္။ စစ္အစိုးရက ၁၉၆၂မွ၂၀၁၁ထိ အရာအားလံုးအေပၚ တင္းၾကပ္ေသာကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ အရင္ကတိုင္းျပည္ကို အပယ္ခံျပည္နယ္အျဖစ္သို႔ အသြင္ေျပာင္းခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ Burmaဆိုတဲ့နာမည္ကို Myanmarအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲကာ အယူသီးမႈမ်ားေၾကာင့္ ၂၀၀၅မွာ ၿမိဳ႔ေတာ္ကိုေတာင္မွ ရန္ကုန္မွေနျပည္ေတာ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႔ခဲ့ပါတယ္။
အာဏာရွင္စနစ္ရဲ႔ယိုယြင္းပ်က္ျပားေနတဲ့အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ပယ္ဖ်က္အစားထိုးဖို႔ အစြမ္းကုန္ၾကိဳးစားအားထုတ္ရာမွာ အစိုးရက တရုတ္နဲ႔စင္ကာပူႏိုင္ငံအျပင္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္လည္း မဟာမိတ္စတင္ခ်ဲ႔ထြင္ထားပါတယ္။ ဂ်ပန္ေမတၱာအဖြဲ႔အစည္း(Japanese charity organisation)နဲ႔ Japan Heartအဖြဲ႔ကလည္းက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ ပိုက္ဆံမတတ္ႏိုင္တဲ့ႏိုင္ငံသားမ်ားရဲ႔လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္ ေက်းလက္ေဒသမ်ား၌ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာအေဆာက္အဦမ်ားကို တည္ေဆာက္ေပးထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ စင္ကာပူႏိုင္ငံကလည္း အလွဴ အတန္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး မစိမ္းသလို အစိုးရနဲ႔၄င္းရဲ႔ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား မ်ားေသာအားျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာအေရးကိစၥမ်ားမွာ ဟိုးအရင္ကတည္းက မၾကာခဏဆိုသလို အတူလက္တြဲလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔စီးပြားေရးဆက္ဆံခဲ့တဲ့အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ လြန္ခဲတဲ့ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း စင္ကာပူမွာ ပဋိပကၡမ်ိဳးစံုမ်ားကို အေရးဆိုတဲ့  ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားရဲ႔ အံ့ျသဖြယ္ရာ ဆႏၵျပကန္႔ကြက္မႈတစ္ခုျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာ္လည္း ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ ဘာအက်ိဳးမွမေမၽွာ္ကိုးဘဲ ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရာမွာ ေရွ႔တန္းမွ အျပဳသေဘာနဲ႔ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးပါတယ္။

KKအမ်ိဳးသမီးနဲ႔ကေလးေဆးရံု(KK Women’s and Children’s Hospital)က လူမႈေရးဆိုင္ရာအေျခခံအေဆာက္အဦမ်ားနဲ႔အကူအညီေပးဖို႔ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္တဲ့ ဆရာဝန္၊သူနာျပဳ မ်ားစသည္တို႔ကို သင္တန္းေပးျခငး္ျဖင့္ သူတို႔ဘုတ္အဖြဲ႔ထဲ လ်န္ျမန္စြာပါဝင္ဖို႔ ေဆာင္ရြက္ေပးပါလိမ့္မယ္။  KKHေဆးရံုမွစင္ကာပူလူမ်ိဳးေဆးဘက္ဆိုင္ရာဝန္ထမ္းမ်ားကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံရွိကေလးအထူးကုဌာနမွာ သင္တန္း(training)ပို႔ခ်ေပးၿပီး ေဆးပညာေလာကရွိ နည္းပညာအသစ္နဲ႔ ဖြံ့ၿဖိဳးဆဲနည္းပညာမ်ားကို အစပ်ိဳးမိတ္ဆက္ေပးပါလိမ့္မယ္။ 

ဧရာဝတီျမစ္ကမ္းနံေဘးမွာတည္ရွိတဲ့ ယခင္ေရွးေဟာင္းနန္းေတာ္ၿမိဳ႔၊ ဒုတိယအႀကီးဆံုးၿမိဳ႔ ေတာ္ျဖစ္တဲ့မႏၱေလးၿမိဳ႔ရဲ႔ ကေလးေဆးရံုႀကီးဟာလည္း အခုလတ္တေလာမွာေတာ့ စင္ကာပူအသင္းရဲ႔ သင္တန္းေက်ာင္းျဖစ္ပါတယ္။ ကေလးေဆးရံု၄ခုထဲက တစ္ခုကေတာ့ ကုတင္၅၅၀ဆံ့သင္ၾကားေရးေက်ာင္းျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီမွာ KKHေဆးရံုအသင္းက လာမယ့္ႏွစ္အတြင္း သူတို႔ရဲ႔ကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာဗဟုသုတနဲ႔အၿကံဥာဏ္မ်ားကို ေတာက္ေလၽွာက္ပို႔ခ်မၽွေဝေပးဖို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ပါလိမ့္မယ္။ 
တီမားဆက္ေဖာင္ေဒးရွင္းနဲ႔ KKHကေလးေဆးပညာအေရးေပၚျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးသင္တန္း(the Temasek Foundation-KKH Paediatrics Emergency Care Train)လို႔ေခၚတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိကေလးေဆးရံုမ်ားအတြက္ သင္တန္းေပးအစီအစဥ္ပဏာမအစမွာ ၄င္းရဲ႔မိတ္ဖက္ပါသနာမ်ားအေနနဲ႔ တီမားဆက္ေဖာင္ေဒးရွင္း(the Temasek Foundation)၊ KKအမ်ိဳးသမီးနဲ႔ကေလးေဆးရံု(KK Women’s and Children’s Hospital) ၊စင္ကာပူက်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန(Singapore Ministry of Health)၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေဆးပညာအသင္းရဲ႔ျမန္မာကေလးေဆးပညာအဖြဲ႔အစည္း (Myanmar Paediatric Society of Myanmar Medical Association)နဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံေဆးပညာအသင္း (Myanmar Medical Association)တို႔ ပါဝင္ပါတယ္။

KK Women’s and Children’s Hospitalအသင္းႀကီးက ျမန္မာႏိုင္ငံေဆးဘက္ဆိုင္ရာဝန္ထမ္းမ်ားကို အေရးေပၚလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား သင္ၾကားေပးမဲ့အျပင္ ေရာဂါကူးစက္မႈထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းနဲ႔ ေဒသအတြင္း၌ ကပ္ေရာဂါမ်ားတံု႔ျပန္လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားကို သင္တန္းမၽွေဝပို႔ခ်ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂ႏွစ္စစ္ဆင္ေရး(two-year operations)ရဲ႔ ေဖာ္ျပထားတဲ့ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ကေတာ႔ တိုင္းျပည္အတြင္းရွိ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာဝန္ထမ္း၁၀၀နီးပါးခန္႔ကို  ေမြးကင္းစကေလးသူငယ္မ်ားေစာင့္ေရွာက္ေရးနဲ႔ ကေလးအေရးေပၚေစာင့္ေရွာက္ေရး(neonatal care and paediatric emergency care)နယ္ပယ္မွာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။သင္ၾကားျခင္းနဲ႔ေလ့က်င့္ျခင္းဟာ  အသစ္စက္စက္ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံအေပၚ၌ ေရရွည္တည္တံံံ့ခိုင္ၿမဲတဲ့သက္ေရာက္မႈရွိမယ္လို႔ KKH ေမၽွာ္လင့္ထားပါတယ္။


ဒီလိုဆိုရင္ တို႔ျမန္မာေတြေနာင္ဆိုရင္ စင္ကာပူကို တကူးတကလာၿပီး ေဆးလာစစ္၊ေဆးကုဖို႔ လာစရာမလိုေတာ့ဘူးေပါ့။ ျမန္မာေဆးပညာလဲ ေတာ္ၾကပါတယ္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံေဆးပညာဖလွယ္ၿပီး ျမန္မာျပည္သူမ်ား သက္ရွည္က်န္းမာ၍ သက္တမ္းေစ့ေနႏိုင္ၾကပါေစလို႔ ဆႏၵျပဳ ရင္း..........

(Reference- KK women’s and children’s hospital lends a helping hand to Myanmar written by Hema K on 4 Jul 2016, MIMS)

No comments: